โปรแกรมจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายโครงการ : การประปานครหลวง

โปรแกรมจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายโครงการ : การประปานครหลวง

ผลงานการพัฒนาโปรแกรมและระบบงาน (SOFTWARE PROGRAMING)

โปรแกรมจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายโครงการ

หน่วยงาน : การประปานครหลวง

 

คำอธิบาย:
จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเงินจ่ายจริง จากระบบ SAP ไปนำเสนอในรูปแบบรายงานได้อย่างถูกต้องตามแหล่งเงิน เช่น เงินกู้ภายในประเทศ เงินรายได้ โดยสามารถจัดทำเป็นรายงานประจำเดือนได้ สามารถคำนวนค่าสะสมตัดเป็นปีงบประมาณได้