โปรแกรมช่วยออกใบรับรองมาตรฐานวิศวกรรม : การประปานครหลวง

โปรแกรมช่วยออกใบรับรองมาตรฐานวิศวกรรรม : การประปานครหลวง

โปรแกรมช่วยออกใบรับรองมาตรฐานวิศวกรรรม : การประปานครหลวง

ผลงานการพัฒนาโปรแกรมแะระบบงาน (SOFTWARE PROGRAMING)

โปรแกรมช่วยออกใบรับรองมาตรฐานวิศวกรรม

หน่วยงาน : การประปานครหลวง

คำอธิบาย:

โปรแกรมช่วยออกใบรับรองมาตรฐานวิศวกรรม ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลผลการทดสอบวัสดุอุปกรณ์ 
จากห้องปฏิบัติการทดสอบของการประปานครหลวง และ ใช้สำหรับออกใบรับรอง   
คุณภาพท่อและอุปกรณ์ ที่ได้จากการไปตรวจผลิตภัณฑ์จากโรงงาน เพื่อให้                    
อุปกรณ์ที่การประปานครหลวงนำมาใช้ในการดำเนินงานวางท่อประปา เป็นไปตาม 
มาตรฐานที่การประปานครหลวงกำหนด