โปรแกรมฐานข้อมูลผู้รับจ้าง : การประปานครหลวง

โปรแกรมฐานข้อมูลผู้รับจ้าง : การประปานครหลวง

โปรแกรมฐานข้อมูลผู้รับจ้าง : การประปานครหลวง

ผลงานการพัฒนาโปรแกรมและระบบงาน (SOFTWARE PROGRAMING)

โปรแกรมช่วยออกใบรับรองมาตรฐานวิศวกรรม

หน่วยงาน : การประปานครหลวง

 

คำอธิบาย :

โปรแกรมฐานข้อมูลผู้รับจ้าง ใช้ในการเก็บประวัติผู้รับจ้างที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง
งานโครงการไว้กับการประปานครหลวง และรองรับการปรเมินประวัติผู้รับจ้าง ในรูปแบบ
ออนไลน์ ตั้งแต่เริ่มบันทึกข้อมูลการประเมินผล จนไปถึงการอนุมัติและจัดพิมพ์รายงาน
เพื่อให้ผู้รับจ้างรับทราบผลการประเมิน ซึ่งฐานข้อมูลผู้รับจ้างที่ได้จัดเก็บนั้น สามารถนำ
มาใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ การคัดเลือกผู้รับจ้าง ที่การประปานครหลวงต้องออกจดหมาย
เชิญให้มาซื้อเอกสารประกวดราคา จนไปถึงเป็นข้อมูลประกอบการวินิจฉัย คุณสมบัติผู้รับ
จ้าง เช่น วงเงินขีดความสามารถในการรับงาน ผลประโยชน์ทับซ้อน ของริษัทต่างๆ ประวัติการถูกลงโทษ เป็นต้น

 

 

Screenshot :