โปรแกรมบริหารวิศกรรมและงานโครงการ : การประปานครหลวง

โปรแกรมบริหารวิศวกรรมและงานโครงการ : การประปานครหลวง

โปรแกรมบริหารวิศวกรรมและงานโครงการ : การประปานครหลวง

ผลงานการพัฒนาโปรแกรมและระบบงาน (SOFTWARE PROGRAMING)

โปรแกรมช่วยออกใบรับรองมาตรฐานวิศวกรรม

หน่วยงาน : การประปานครหลวง

คำอธิบาย:

โปรแกรมระบบบริหารวิศวกรรม และงานโครงการใช้ในการวางแผน ติดตามงาน โดยสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นงานโครงการ (Start up Phase) จนไปถึงการติดตาม ควบคุมงานก่อสร้าง โดยสามารถจัดเก็บรายการ ข้อมูลได้ตั้งแต่ร้อยละการดำเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเส้นทาง ข้อมูลเส้นท่อ ข้อมูลไฟล์เอกส่ารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ข้อมูล รายละเอียดสัญญาต่างๆ ในมิติของวันที่ข้อมูลทางด้านการเงิน ข้อมูลบุคลากร รวมไปถึง หมายเหตุ ปัญหา และอุปสรรค เพื่อนำผลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลไปจัดทำเป็นรายงานในรูปแบบที่ผู้บริหาร และผู้ใช้งานต้องการ
 
                

Screenshot :