โปรแกรมระบบคลังเอกสาร : การประปานครหลวง

โปรแกรมระบบคลังเอกสาร : การประปานครหลวง

ผลงานการพัฒนาโปรแกรมและระบบงาน (SOFTWARE PROGRAMING)

โปรแกรมระบบคลังเอกสาร

หน่วยงาน : การประปานครหลวง

 คำอธิบาย : 

ใช้สำหรับจัดเก็บเอกสาร มาตรฐานทางด้านวิศวกรรม เอกสาร นำเสนอทั่วไป
TOR และเอกสารอื่นๆที่ต้องการ โดยใช้งานผ่าน Web Application รองรับการ
จัดเก็บไฟล์ทุกประเภท ทั้งไฟล์เอกสารสำนักงาน ไฟล์วีดีโอ และสามารถ
บริหารจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้ และสามารถแยกประเภทเอกสารได้เป็น
แบบ Public และ Private รวมไปถึงบริหารการจัดการกลุ่ม เรื่องเอกสารได้ตาม
ความต้องการ

 

Screenshot :