งานจัดซื้อและติดตั้ง ระบบ THIN CLIENT : โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

งานจัดซื้อและติดตั้ง ระบบ THIN CLIENT : โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

  ผลงานการเชื่อมโยงระบบ (SYSTEM INTEGRATION)

  งานจัดซื้อและติดตั้ง ระบบ THIN CLIENT

  หน่วยงาน : โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

  หน้าที่และความรับผิดชอบในโครงการ : 

  จัดหาและติดตั้งระบบ THIN CLIENT ให้กับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท