บรรยายพิเศษ การวิเคราะห์ความต้องการการสร้างหรือพัฒนาระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

” การวิเคราะห์ความต้องการการสร้างหรือพัฒนาระบบ

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

ในรายวิชาวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ “

 

 

 

คุณธีระ  เอี่ยมศรีตระกูล

กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด

       ได้รับเชิญจากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยา เขตจักรพงษภูวนารถ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บรรยายพิเศษ
       หัวข้อการวิเคราะห์ความต้องการการสร้างหรือพัฒนาระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจการนำไปใช้ปฏิบัติงานจริงและให้เกิดแนวคิดการสร้างโครงการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา