เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด

          เริ่มก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีผู้บริหารผู้ประสบความสำเร็จบุคลากรในแวดวงวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันก่อตั้งเพื่อรองรับงานในการพัฒนาระบบสำหรับตอบสนองกระบวนงานขององค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงิน ลูกค้าสัมพันธ์ ระบบงานภายใน และการบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อให้องค์กรต่างๆ มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของการใช้งานและมีต้นทุนการจัดทำระบบที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นไปที่การออกแบบโดยอาศัยแนวทางของสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์เป็นพื้นฐานหลัก ซึ่งจะทำให้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนานั้นมีความยืดหยุ่น สามารถรองรับบการปรับเปลี่ยน แก้ไข และบำรุงรักษาได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว รวมไปถึงการรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาวะการทางธุรกิจได้ โดยกระทบการทำงานเดิมน้อยที่สุด