ร่วมงานกับ NID

ร่วมงานกับเรา

(NID Careers)

 

1.    ตำแหน่งนักพัฒนาโปรแกรม (Programmer)

 • ชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ระดับปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี ทางด้าน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ การทำงานในด้านการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ  (Object Oriented Programming)  อย่างน้อย  1 ปี
 • ต้องมี ความเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming)
 • ต้องมี ความถนัดในการพัฒนาโปรแกรม ด้วยภาษา JAVA, C#, C++, VB อย่างน้อย 1 ภาษา
 • สามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ด้าน Graphic ในการตกแต่งภาพเบื้องต้นได้
 • สามารถพิมพ์สัมผัส ในภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้
 • มีอัธยาศัยดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

2.   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบสารสนเทศ (IT Support)

 • ชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา  ระดับ ปริญญาตรี ทางด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้าน IT
 • มีความรู้และเข้าใจระบบสารสนเทศ (Information Technology)
 • สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานโปรแกรมประยุกต์  Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการประสานงานดี
 • มีอัธยาศัยดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • รักงานบริการ

3.    ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอกสาร (Document Admin)

 • ชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.  ปวส. อนุปริญญา
 • สามารถใช้งานโปรแกรมประยุกต์  Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถพิมพ์สัมผัส ในภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ด้าน Graphic ในการตกแต่งภาพเบื้องต้นได้
 • มีทักษะในการประสานงานดี
 • มีอัธยาศัยดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • รักงานบริการ

4.    ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูล (Data Entry)

 • ชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.  ปวส. อนุปริญญา  ปริญญาตรี
 • สามารถใช้งานโปรแกรมประยุกต์  Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถพิมพ์สัมผัส ในภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการประสานงานดี
 • มีอัธยาศัยดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • รักงานบริการ

สำหรับผู้ที่สนใจ โปรดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้เป็น PDF File และ ส่งรายละเอียดทั้งหมดทาง Email : hr@www.nidprotech.com
1.    เอกสารประวัติส่วนบุคคล (CV or RESUME) ไทย และ อังกฤษ ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เหล่านี้โดยย่อ
       1.1.    ประวัติส่วนบุคคล
       1.2.    ประวัติการศึกษา
       1.3.    ประวัติการทำงาน
       1.4.    ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อ บุคคลอ้างอิง

หากผ่านการพิจารณาเบื้องต้นแล้วทางบริษัทฯ จะติดต่อท่านเพื่อนัดหมายสัมภาษณ์ พร้อมยื่นเอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาจากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
2.    เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นในวันสัมภาษณ์งาน
       2.1.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
       2.2.    สำเนาทะเบียนบ้าน
       2.3.    สำเนาเอกสารรับรองวุฒิการศึกษา
       2.4.    สำเนาผลการศึกษา (Transcripts)
       2.5.    รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (ชุดสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมแว่นดำ )
       2.6.    สำเนาเอกสารรับรองการทำงาน  (ถ้ามี)
       2.7.    เอกสารรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร

บริษัท เอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :  เลขที่ 1224 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทร. 02-3212259 ต่อ 301 โทรสาร 02-3212259 ต่อ 208 มือถือ 081-73572401