วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์

      เป็นผู้นำ ด้านการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ด้วยบริการที่มีคุณภาพ และยั่งยืน

พันธกิจ

      - ให้คำปรึกษาในการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและ ประเทศชาติ
      - เชื่อมั่นและพัฒนา พนักงาน ให้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับตนเองและสังคม
      - ให้บริการลูกค้าด้วยมิตรภาพ และความจริงใจเสมอ
      - เข้าใจและนำเสนอ บริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการ และความมุ่งหวัง ของลูกค้า