กิจกรรม บรรยายความรู้เรื่อง infographic

“ความหมาย การออกแบบ และการนำเสนองาน

ด้วย Info Graphic รวมถึงเครื่องมือจาก Internet”

คุณธีระ เอี่ยมศรีตระกูล

กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด

       ได้รับเชิญจาก กระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of Industry) บรรยายหลักสูตร เรื่อง Infographic เพื่อการนำเสนอ ประชาสัมพันธ์ สื่อต่างๆ วัตถุประสงค์เพื่อเจ้าหน้าที่สามารถนำเสนอข้อมูล หรือความรู้ต่างๆ ในรูปแบบ Infographic ที่สอดคล้องกับเทรนด์การนำเสนอข้อมูลต่างๆในปัจจุบัน อีกทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจ และนำเสนอเป็นกลุ่มโดยใช้เทคนิค Brainstorm จากนั้นด้วยการลงมือทำจริงด้วย Workshop ที่จัดขึ้น

       ทางบริษัท เอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการถ่ายทอด องค์ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานต่อไป

ตัวอย่างผลงาน Infographic

ตัวอย่างผลงานจาก โปรแกรม Piktochart

ตัวอย่างผลงานจาก โปรแกรม Inkscape

ผลงานภาพ ก่อนการแก้ไข ด้วย Inkscape (ก่อน)

ผลงานภาพ หลังการแก้ไข ด้วย Inkscape (หลัง)