งานบริการด้านการบริหารจัดการข้อมูล

งานบริการด้านการบริหารจัดการข้อมูล (NID-Data Management Service)

งานบริการด้านการบริหารจัดการข้อมูล

(NID-Data Management Service)

หลายหน่วยงานมักพบปัญหาเรื่องการเปลี่ยนผ่านจากระบบการทำงานเดิมโดยใช้บุคคลากรเป็นหลักสู่ระบบอัตโนมัติ  มักพบว่ามีข้อมูลจำนวนไม่น้อยที่ไม่ถูกนำเข้าสู่ระบบและเกิดปัญหาเมื่อต้องการใช้งานข้อมูล NID จึงได้พัฒนาการให้บริการที่เรียกว่า บริการด้านการบริหารจัดการข้อมูล (NID-Data Management Service) โดยเริ่มตั้งแต่สำรวจข้อมูลปัจจุบัน ศึกษาระบบงาน และนำเข้าข้อมูลสู่ระบบสารสนเทศ รวมไปจนถึงการจัดการข้อมูลที่เป็นเอกสารให้เป็นระบบระเบียบ ง่ายต่อการนำข้อมูลไปใช้งาน ไม่ว่าจะใช้จากระบบสารสนเทศ หรือการสืบค้นจากเอกสาร โดยจัดทำระบบบริหารจัดการเอกสาร