บรรยายพิเศษ การวิเคราะห์ความต้องการการสร้างหรือพัฒนาระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

“ การวิเคราะห์ความต้องการการสร้างหรือพัฒนาระบบ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
ในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ ”

 

 

ประสบการณ์และผลงาน

คุณธีระ เอี่ยมศรีตระกูล

กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด

       ได้รับเชิญจากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยา เขตจักรพงษภูวนารถ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บรรยายพิเศษ

       หัวข้อการวิเคราะห์ความต้องการการสร้างหรือพัฒนาระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในการนำไปใช้ปฎิบัติงานจริงและให้เกิดแนวคิดการสร้างโครงการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา