วิธีการเข้าสาย UTP (Unshielded Twisted Pair) กับขั้วต่อแบบ RJ45

วิธีการเข้าสาย UTP (Unshielded Twisted Pair) กับขั้วต่อแบบ RJ45

1.) นำสาย UTP (Unshielded Twisted Pair) มาปอกฉนวนหุ้มที่ปลายสายทั้งสองด้านโดยความยาวประมาณ 3 ซ.ม. เมื่อปอกแล้วจะพบสายสัญญาณอีก 4 คู่ ซึ่งบิดเป็นเกลี่ยวแยกสีไว้ ดังรูป

สาย UTP (Unshielded Twisted Pair)

2.) คลายเกลียวที่สายออก แล้วตัดสายให้เหลือประมาณ 1.5 ซ.ม. จากนั้นเรียงสายสัญญาณ เพื่อเตรียมการเข้าหัว RJ45 โดยการเรียงสายสัญญาณ เรียงตามวัตถุประสงการใช้งาน ดังนี้


2.1. สายสัญญาณแบบชนิดตรง หรือ Strength Through เป็นลักษณะของสายสัญญาณที่ใช้งานสำหรับการเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์เข้า Hub หรือ Switch การเชื่อมต่อแบบนี้จะมีการเรียงสีเพื่อเข้าขั้ว RJ45 เหมือนกันทั้งสองด้าน

รูปแสดง การเรียงสีของสาย UTP ชนิดที่เชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์เข้า Hub หรือ Switch ความเร็ว 100 Mbps

2.2. สายสัญญาณแบบชนิดไขว้สาย หรือ Crossover ในกรณีนี้ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สองตัวเข้าด้วยกัน

รูปแสดง การไขว้สาย UTP ชนิดที่เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอรสองตัวเมื่อเรี่ยงสายตามสีใน

3.) เสียบสาย UTP ที่ตัดและเรียงสีไว้แล้ว เข้าไปในขั้วต่อ RJ45 โดยให้หมายเลขสายที่เรากำหนดไว้ตามขั้นตอนที่ 2 ตรงกับหมายเลขขั้ว RJ45

4.) เสียบขั้ว RJ45 เข้าไปในร่องคีม ดันสาย UTP ให้สนิทอีกครั้ง แล้วใช้มือบีบด้ามคีมให้แน่น โลหะทองเหลืองของขั้ว RJ45 จะเข้าไปสัมผัสกับสายทองแดง ข้อควรระวัง การดึงหัว RJ45 ออกจากคีมให้ใช้มือบีบหางพลาสติกสำหรับล็อกก่อน
5.) จากนั้นใช้เครื่องมีทดสอบสัญญาณเพื่อตรวจสอบคุณภาพของสายสัญญาณ