PREMIER TOUCH – KIOSK MANAGEMENT SOFTWARE

PREMIER TOUCH – KIOSK MANAGEMENT SOFTWARE

ศักยภาพของ KIOSK :   

 • รองรับหลายภาษา สะดวกในการให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติ เพื่อให้สอดรับกับการเปิดเสรีอาเซียน
 • ช่วยบริหารจัดการกรอบอัตรากำลังในอนาคต
 • อำนวยความสะดวกในการจำหน่ายสินค้า หรือให้บริการ โดยไม่จำกัดกรอบเวลาในการให้บริการ
 • หลากหลายช่องทางการชำระเงิน
 • เพิ่มช่องทางในการ เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ขององค์กร และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบยอดรายรับได้รวดเร็ว (Real Time) และตลอดเวลา
 • ควบคุม สั่งการ วิเคราะห์ตรวจสอบปัญหาเบื้องต้นได้จากส่วนกลาง
 • ลดต้นทุนค่าดำเนินการ
 • เสริมรายได้ด้วยช่องทางการทำโฆษณา
 • เพิ่มภาพลักษณ์องค์กร

 

 

คุณสมบัติซอฟแวร์ PREMIER TOUCH – KIOSK MANAGEMENT SOFTWARE

 • มีระบบสำหรับเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์องค์กร (Digital Signage)
 • รองรับจอระบบสำผัส (Touch Screen) สำหรับรับชำระค่าสินค้า หรือประยุกต์ใช้ในการลงทะเบียนเรื่องอื่นๆ
 • สามารถบริหารจัดการสำหรับส่วนส่งเสริมการขายแบบส่วนลด หรือ คูปอง ท้ายใบเสร็จ
 • สามารถรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องส่วนกลางและเครื่องปลายทางได้อัตโนมัติ
 • สามารถอ่านข้อมูลได้จาก Bar Code, QR Code, Smart Card, RFID-TAG , แถบแม่เหล็ก
 • สามารถรับเหรียญ และธนบัตร ได้
 • พิมพ์ใบเสร็จ และแบบฟอร์มอื่นๆได้
 • ส่ง SMS ได้
 • สามารถบันทึกเหตุการณ์หน้าตู้ ทั้งในรูปแบบรูปภาพ และวิดิโอได้
 • สามารถสั่งเปิดตู้เก็บเงินได้จากส่วนกลาง   

PREMIER TOUCH-KIOSK MANAGEMENT SOFTWARE

ศักยภาพของ KIOSK :

 • รองรับหลายภาษา สะดวกในการให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติ เพื่อให้สอดรับกับการเปิดเสรีอาเซียน
 • ช่วยบริหารจัดการกรอบอัตรากำลังในอนาคต
 • อำนวยความสะดวกในการจำหน่ายสินค้า หรือให้บริการ โดยไม่จำกัดกรอบเวลาในการให้บริการ
 • หลากหลายช่องทางการชำระเงิน
 • เพิ่มช่องทางในการ เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ขององค์กร  และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบยอดรายรับได้รวดเร็ว (Real Time) และตลอดเวลา
 • ควบคุม สั่งการ วิเคราะห์ตรวจสอบปัญหาเบื้องต้นได้จากส่วนกลาง
 • ลดต้นทุนค่าดำเนินการ
 • เสริมรายได้ด้วยช่องทางการทำโฆษณา
 • เพิ่มภาพลักษณ์องค์กร

คุณสมบัติซอฟแวร์ PREMIRE TOUCH
      – KIOSK MANAGEMENT SOFTWARE

 • มีระบบสำหรับเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์องค์กร (Digital Signage)
 • รองรับจอระบบสำผัส (Touch Screen) สำหรับรับชำระค่าสินค้า หรือประยุกต์ใช้ในการลงทะเบียนเรื่องอื่นๆ
 • สามารถบริหารจัดการสำหรับส่วนส่งเสริมการขายแบบส่วนลด หรือ คูปอง ท้ายใบเสร็จ
 • สามารถรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องส่วนกลางและเครื่องปลายทางได้อัตโนมัติ
 • สามารถอ่านข้อมูลได้จาก Bar Code, QR Code, Smart  Card, RFID-TAG , แถบแม่เหล็ก
 • สามารถรับเหรียญ และธนบัตร ได้
 • พิมพ์ใบเสร็จ และแบบฟอร์มอื่นๆได้
 • ส่ง SMS ได้
 • สามารถบันทึกเหตุการณ์หน้าตู้ ทั้งในรูปแบบรูปภาพ และวิดิโอได้
 • สามารถสั่งเปิดตู้เก็บเงินได้จากส่วนกลาง

[embeddoc url="http://www.nidprotech.com/main2/wp-content/uploads/2017/01/NID-Kiosk.pdf" download="all" text="Download PDF Catalog"]